Blogosvět.cz logoBlogosvět.cz logo

Pravidla diskuze na webu Blogosvet.cz

 1. Úvodní ustanovení

  Společnost SPM MEDIA a.s., IČO: 14121816, se sídlem Křížová 2598/4, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26972 (dále jen „Provozovatel“) je provozovatelem webu Blogosvet.cz a provozovatelem diskuze dostupné na doménovém prostoru Blogosvet.cz registrovaným uživatelům (dále jen „Diskuze“). Tato pravidla diskuze na webu Blogosvět.cz (dále jen „Pravidla“) doplňují Podmínky užívání a kodex webu Blogosvet.cz. V případě jejich rozporu mají přednost tato Pravidla.

  Provozovatel chce podporovat svobodu projevu, která je základním pilířem fungující demokracie, a proto otevírá prostor pro názorovou diskusi, a umožňuje tak jednotlivým uživatelům (dále jen „Bloger“ nebo „Blogeři“) za použití Služeb publikovat své blogy na svých kanálech vytvořených v doménovém prostoru Blogosvet.cz (dále jen „Blog“ nebo „Blogy“) a za určených podmínek i na hlavním kanálu na portálu Blogosvet.cz, případně i na jiných kanálech.

 2. Práva a povinnosti

  Služba Diskuze je registrovaným uživatelům poskytována bezplatně.

  Příspěvky uživatelů do Diskuze:

  • nesmí obsahovat reklamní sdělení nebo spam;

  • nesmí porušovat platné právní předpisy;

  • nesmí porušovat práva třetích osob;

  • nesmí být urážlivé;

  • nesmí podněcovat ke spáchání trestného činu či přestupku;

  • nesmí být obscénní či vulgární;

  • nesmí porušovat dobré mravy či veřejný pořádek;

  • nesmí obsahovat odkazy na výše uvedené.

  Provozovatel je oprávněn odstranit z Diskuze dle svého uvážení jakékoliv příspěvky, zejména pokud porušují tato Pravidla. Provozovatel rovněž může omezit (krátkodobě i trvale) uživatelům přístup do služby Diskuze, pokud porušují tato Pravidla.

  Uživatel vložením příspěvku do Diskuze bere na vědomí, že je plně zodpovědný za obsah svého příspěvku včetně případné škody, která může vzniknout třetím osobám či Provozovateli.

 3. Závěrečná ustanovení

  Provozovatel je oprávněn tato Pravidla kdykoliv měnit. Používáním služby Diskuze po změně Pravidel uživatel souhlasí s příslušnou změnou Pravidel.

  Bude-li kterékoliv ustanovení Pravidel shledáno neplatným, nemá to vliv platnost ostatních ustanovení těchto Pravidel.

  Tato Pravidla se řídí právním řádem České republiky.

  Provozovatel může provozování služby Diskuze omezit či zcela ukončit.